Subsidie Criteria

Subsidiecriteria 

Om voor subsidiëring door de Stichting in aanmerking te komen dient een project te  voldoen aan de navolgende criteria:

 1. het project dient te vallen onder de doelstelling van de Stichting;
 2. er zijn géén dan wel zeer geringe overheadkosten bij te doneren instelling;
 3. de identiteit van betrokkene(n) dient genoegzaam te kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld aan de hand van identiteitsbewijs voor natuurlijke personen en  uittreksel handelsregister voor rechtspersonen);
 4. de betrokkene(n) is/zijn bereid  periodiek deugdelijke verantwoording/verslaglegging aan het bestuur van de Stichting af te leggen;
 5. aangegeven dient te worden óf en zo ja welke bijdrage  betrokkene(n) zélf levert/ leveren
 6. een persoonlijke betrokkenheid bij een project vanuit de  regio Limburg (in ruime zin  genomen)    heeft voorrang.

Het bestuur stelt het zeer op prijs indien de aanvrager/aanvragende instantie een aanvraag op een bestuursvergadering komt toelichten. Het wil geen dikke rapporten maar concrete plannen, uw persoonlijke inzet/enthousiasme en duidelijke doelen. Indien er bij de voorbereiding van een verzoek om financiële ondersteuning onduidelijkheden of vragen zijn, wordt de aanvrager aangeraden in overleg te treden met de voorzitter of secretaris van de Stichting alvorens een aanvraag te concretiseren. Zodoende kan de efficiency van de besluitvormingsprocedure worden verbeterd.

Beoordelingscriteria

 1. Aanvragen  dienen schriftelijk, met redenen omkleed en voorzien van de benodigde  (financiële) informatie, te worden ingediend via het invulformulier op de website van de Stichting. Aanvragen zonder bijvoeging van een recente financiële jaarrekening (resultatenrekening en balans) worden niet in behandeling genomen.
 2. De Stichting steunt concrete projecten, met een duidelijke omschrijving, eindige looptijd en met goed onderbouwde budgetcalculatie.
 3. De verwachte steun van andere goede doeleninstellingen of andere geldbronnen
  worden transparant weergegeven.
 4. De projecten worden uitgevoerd door een rechtspersoon met een non-profit doel.  Alleen Nederlandse instellingen met ANBI-status worden ondersteund.
 5. Bij hoge uitzondering worden gelden voor projecten beschikbaar gesteld aan privé personen. Zij verklaren zich dan persoonlijk garant voor de tijdige, feitelijke, juiste  en volledige besteding. Dergelijke subsidies zijn gemaximeerd tot het voor het recht van schenking vrijgestelde bedrag.
 6. De eventuele bijdrage van de Stichting moet een materiële impact hebben op de financiering van het project.
 7. De projecten moeten een duurzaam karakter hebben.
 8. De Stichting geeft geen structurele exploitatiesubsidie. Indien en voor zover er exploitatiesubsidie, voor bijvoorbeeld aanvangsverliezen en/of opstartkosten wordt  toegekend is dat alleen onder de restrictie dat zowel bedrag(en) als tijdsspanne op  voorhand duidelijk zijn gemaximeerd.
 9. In uitzonderingsgevallen kan meerjarige steun worden verleend, maar maximaal voor  een periode van vijf jaar en met aflopende bedragen per jaar.
 10. Projecten boven € 25.000,- worden alleen ondersteund als er sprake is van cofinanciering.
 11. Alleen instellingen met een deugdelijk jaarverslag, transparante jaarrekeningen en een
  zakelijke bankrekening komen voor subsidie in aanmerking.
 12. Indien de gelden geïnvesteerd worden in onroerende goederen/registergoederen dan moet het eigenaarschap helder zijn. Doorgaans is dit een rechtspersoon.
 13. De Stichting steunt bij voorkeur rechtstreeks.
 14. De  Stichting gaat bij voorkeur niet in op verzoeken voor indirecte sponsoring waarbij de aanvrager bijvoorbeeld een inzameling/fondsenwervingsactie opzet voor een ander goed doel.
 15. Het bestuur kan afwijken van deze beoordelingscriteria.