Doelstelling Fonds

Wij stellen een directe betrokkenheid van de betrokkenen bij het project centraal. Er mag geen geld verspild worden aan overhead of marketing.
Wij ondersteunen bij voorkeur plannen van (kleinschalige) projecten die geinitieerd worden vanuit de Provincie Limburg of een connectie hebben met de Provincie Limburg. Op die wijze beoogt het Fonds de gedachte aan Mia Keulaerds levend te houden
Om voor subsidiëring door de Stichting in aanmerking te komen dient een project te voldoen aan de navolgende criteria:
a. het project dient te vallen onder de doelstelling van de Stichting;
b. er zijn géén dan wel zeer geringe overheadkosten bij te doneren instelling;
c. de identiteit van betrokkene(n) dient genoegzaam te kunnen worden vastgesteld. (Bijvoorbeeld aan de hand van identiteitsbewijs voor natuurlijke personen en uittreksel handelsregister voor rechtspersonen);
d. de betrokkene(n) is/zijn bereid periodiek deugdelijke verantwoording/ verslaglegging aan het bestuur van de Stichting af te leggen:
e. aangegeven dient te worden óf en zo ja welke bijdrage betrokkene(n) zélf levert/leveren.
f. een persoonlijke betrokkenheid bij een project vanuit de genomen) heeft voorrang regio Limburg (in ruime zin des woord)

Het bestuur stelt het zeer op prijs indien de aanvrager/aanvragende instantie een aanvraag op een bestuursvergadering komt toelichten. Het wil geen dikke rapporten maar concrete plannen, uw persoonlijke inzet/enthousiasme en duidelijke doelen. (zie ook doelstelling Stichting)

Indien er bij de voorbereiding van een verzoek om financiële ondersteuning onduidelijkheden of vragen zijn, wordt de aanvrager aangeraden via het contactformulier in overleg te treden met de secretaris van de Stichting alvorens een aanvraag te concretiseren. Zodoende kan de efficiency van de besluitvormingsprocedure worden verbeterd.

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht fondsen alsmede het beleidsplan als PDF bestand deze  kunt u lezen met Acrobat Reader.
Heeft u geen Acrobat Reader om PDF bestanden te lezen? U kunt deze bij Adobe gratis downloaden.